Algemene voorwaarden particulieren

Wettelijke regelingen 

Koningsweg Dieptepsychologen is gehouden aan wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en therapeut zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

 

Informatieverstrekking

Koningsweg Dieptepsychologen verplicht zich de cliënt te informeren over de aanpak. De cliënt verplicht zich o.a. middels het intakegesprek, relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie, bijvoorbeeld aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt. 

 

Tarieven en betaling

De cliënt gaat akkoord met het op de website van Koningsweg Dieptepsychologen vermelde uurtarief, afhankelijk van de aard van de dienstverlening al dan niet vermeerderd met BTW. De cliënt ontvangt facturen van de sessies. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de facturering na afloop van elke sessie. De cliënt verplicht zich tot betaling door bankoverschrijving binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur.

 

Afzeggen afspraak

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig - minimaal 48 uur van tevoren - af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd en ruimte in rekening gebracht. Bij plotseling optredende ziekte geldt een afzegtermijn van 24 uur.

 

Beëindigen behandeling

De therapeut zal de cliënt correct doorverwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijdse instemming. Als de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Als de cliënt de behandeling tegen het advies van de therapeut wil beëindigen, dan zal de cliënt wanneer de therapeut daarom verzoekt, een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij, tegen het advies van de therapeut in, de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 

Klachten 

Koningsweg Dieptepsychologen is aangesloten bij de geschillencommissie voor complementaire en alternatieve geneeswijzen (SCAG) die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) uitvoert. Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de Jungiaanse Vereniging van Analytisch Therapeuten Nederland (www.jvatn.nl) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu)