Privacybeleid

Koningsweg Dieptepsychologen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de gedragscode van beroepsvereniging JVATN.

Als je gebruik maakt van diensten van Koningsweg Dieptepsychologen dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon, bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak, een contactformulier op de website, via het directe contact met de coach/therapeut of via e-mail. Denk hierbij aan:

-Naam
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Indien nodig BSN
-Mobiele telefoon
-E-mailadres
-Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer) en huisarts
-Ter zake doende medische gegevens


Waarom is dat nodig?

Koningsweg Dieptepsychologen heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden om je te kunnen begeleiden of te behandelen. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.


Hoe lang bewaren we je gegevens?
Koningsweg Dieptepsychologen bewaart jouw persoonsgegevens na beëindiging van de behandeling of begeleiding conform de verplichting in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.


Delen met anderen
Koningsweg Dieptepsychologen kan jouw gegevens -indien noodzakelijk en uitsluitend met jouw instemming- aan andere zorgverleners verstrekken voor behandeldoeleinden. Bijvoorbeeld voor rapportage aan een verwijzer of bij overdracht naar een andere instelling/zorgverlener.

Koningsweg Dieptepsychologen werkt met gecertificeerde ict-dienstverleners voor hosting, web- en nieuwsbriefservices en online spreekkamers en zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken om deze veilig op te bergen. Met deze organisaties heeft Koningsweg Dieptepsychologen een overeenkomst om te zorgen voor een standaardniveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.


Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar welkom@koningswegdieptepsychologen.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat legitimatie noodzakelijk is om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.


Beveiliging
Koningsweg Dieptepsychologen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op M 06 12023015 of welkom@koningswegdieptepsychologen.nl. Ook als je meer informatie wenst kun je contact opnemen.